top of page

Dataskyddspolicy Veka Maskin AB

 

Policyns omfattning

Veka Maskin AB värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. 

Denna dataskyddspolicy som omfattar kunder, anställda och uppdragstagare beskriver hur vi inom Veka Maskin AB samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter.

Med personlig information avses information som registrerats i ett format som identifierar dig personligen, antingen direkt eller tillsammans med annan information som är tillgänglig för oss.

Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft.

Genom att använda vår webbplats, köpa våra tjänster, ta anställning hos oss eller utföra uppdrag för vår räkning godkänner du att vi använder din personliga information i enlighet med denna policy och gällande lagar. Vi behåller din information så länge vi behöver den för det ändamål för vilket vi samlade in den för eller i den mån det är tillåtet enligt lag. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t.ex. e-post, SMS, telefon eller supportsystem för att skicka information till dig. 

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in nödvändig information om namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, mm som krävs för att utföra våra tjänster samt kompletterande information om personnummer, bankuppgifter, utbildningar, mm som är nödvändiga i ett anställningsförhållande eller lagkrav (ROT-arbeten). För anställda chaufförer samlar vi även in kör- och vilotider. Vår målsättning är att aldrig samla in mer information än vad vi behöver.

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som kund eller anställd (t.ex. adressuppgifter), eller så får vi dem från någon av våra beställare i de fall vi agerar underleverantör.
viktig information.
 

Vad gör vi med din information?

Vi lagrar personlig information som är nödvändig för att kunna fullfölja våra åtaganden mot kunder, anställda och uppdragstagare, kunna leverera information till externa parter (t ex Skatteverket, Fora, Försäkringskassan m fl) som en direkt följd av uppdrag eller anställning, samt i övrigt leva upp till förekommande krav enligt lag och avtal.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

För att skydda och värna om våra kunders integritet lämnas personuppgifter inte ut till tredje part med undantag för att vi kan komma att dela din personliga information med företag som utför tjänster för vår räkning alternativt med tredje part i de fall det krävs enligt lag. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

Din rätt som registrerad

Som registrerad kund eller anställd hos oss har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig.

Dessa är:

Information
Som kund kan man när som helst kontakta oss för att få ut vilken information vi har samlad, samt instruktioner kring hur du själv som kund kan se dessa. Vi strävar efter att genomföra detta utan fördröjning.

Rättelse
Förändring av registrerade uppgifter kan i regel ske via våra kundportaler, men kan alltid utföras genom kommunikation med oss där vi då hjälper till att genomföra förändringen.

Radering
Du kan när som helst be oss radera dina personuppgifter vi har lagrade. Dock kan vi vara tvungna att behålla vissa uppgifter om det behövs för att uppfylla lagkrav som tex bokföringslagen, skattelagstiftningen, rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra aktiva avtal.

Cookies (kakor) på våra webbplatser

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras via e-post och i din kundportal. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till:

Veka Maskin AB, Bobergs Kustväg 50, 311 92 Falkenberg

Mail: info@vekamaskin.se

Telefon: 0346-105 65

Du kan också lämna ett klagomål eller kontakta datainspektionen som fungerar som vår tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter hittar du på:https://www.datainspektionen.se

 

 

Detta dokument uppdaterades senast 2018-05-25

bottom of page